Více zde

Potvrzení k daním o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání za daňové období r. 2021

21.01.2022 (09:22)

Potvrzení k daním z příjmu   o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání   tzv. školkovného za daňové období r. 2021 budou vydávána ve třídách   od ….

INTERNETOVÉ OBJEDNÁVKY JÍDEL

Školní jídelna

 

 

 

 

 

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 31 - 2020

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD

 

ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 

 

Obsah:

 1. Zásady provozu

 2. Výdej jídel, provoz školní jídelny

 3. Cena a placení stravného

 4. Odhlašování a přihlašování

 5. Nepřítomnost strávníka

 6. Likvidace zbytků stravy

 7. Účinnost

 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

 

 

 1. Zásady provozu

 

Provoz ŠJ se řídí zákonem 561/2004 Sb., školský zákon a zákon č. 76/1978 Sb., č. 390/1991 Sb., č. 258/2000 Sb., O školním stravování, vyhlášek č. 48/1993 Sb., č. 107/2005 Sb. O školním stravování a č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky, vše ve znění platných předpisů. Je dodržován systém HACCP. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v ředitelně MŠ a u vedoucí ŠJ.

 

Školní jídelna při MŠ v Moravské Nové Vsi zajišťuje stravování:

 • dětem navštěvujících MŠ

 • žákům ZŠ

 • učitelům a pracovníkům MŠ a ZŠ  

 

Počet cizích strávníků nesmí ohrozit provoz ŠJ pro děti MŠ a žáky ZŠ, pro zaměstnance MŠ a ZŠ (do výše kapacity ŠJ – tj. 380 porcí/den).

 • Při podávání jídel ve třídách MŠ dohlíží na dětské strávníky pedagogický dohled, případně další zaměstnanci MŠ.

 • Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

 • Nesnědené jídlo vrací strávník společně s použitým nádobím na určené místo.

 • V případě prvního dne onemocnění dítěte, je možno oběd dítěti vyzvednout a odnést v čistě umytém jídlonosiči.

 • Děti z MŠ přihlášené k celodennímu stravování, které mimořádně odcházejí domů po obědě, si svačinu nemohou odnášet s sebou.

 • Nárok na svačinu má dítě pouze tehdy, je-li v době podávání svačiny v MŠ přítomno (Školský zákon č. 561/2004 Sb., a vyhláška č. 107/2005 Sb., O školním stravování).

 • Strava uvařená v ŠJ je určena k přímé spotřebě!

 

Dohled nad žáky ZŠ ve školní jídelně vykonávají:

 • Lenka Helešicová, Iva Salajková (vychovatelky ŠD)

 • Martina Polachová, Iva Hromková (asistentky pedagoga)

 • Radomíra Zvědělíková (uklízečka MŠ)

 • Marie Maráková (účetní MŠ)

 • další pověřené osoby

 

 

 1. Výdej jídel, provoz školní jídelny

 

Pracovní doba ve ŠJ:     6:30 – 15:00 hod.

Doba výdeje obědů ve školní jídelně:

pro děti a vlastní zaměstnance:                   11:30 – 14:00 hod.

pro pracovníky ZŠ:                                     11:00 – 14:00 hod.

pro odběr do jídlonosičů:                             11:00 – 14:00 hod.

 

Vstup do školní jídelny pro žáky ZŠ je možný pouze v době určené k výdeji obědů a to:

11:55 – 12:25 hodin

12:45 – 13:15 hodin

13:30 – 14:00 hodin

 • Žákům ZŠ a ostatním určeným strávníkům budou obědy vydávány ve ŠJ na základě přiložení čipu k výdejnímu terminálu.

 • Stravovací čip si vyzvednou u vedoucí ŠJ za 50,-Kč zálohu.

 • Po odhlášení ze stravování musí být čip vrácen nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy byl strávník odhlášen.

 • Aktovky a svrchní oděv si žáci ZŠ odkládají na vyhrazené místo v šatně před jídelnou.

 • Rodiče, kteří doprovázejí své dítě, počkají ve vstupní chodbě, aby nerušili své dítě i ostatní strávníky při obědě v jídelně.

 • Dle předchozí dohody lze změnit dobu výdeje.

 

Výdej jídel ve třídách MŠ:

Přesnídávka     8:45 h

Oběd                11:45h

Svačina            14:20 h

 

Pitný režim dětí v MŠ:

Děti mají k dispozici nápoje již od 7 hodin ráno ve třídách, dále je pitný režim zajištěn i v době pobytu na zahradě. Podává se čaj, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, 100% ovocné džusy, voda.

 

 

 1. Cena a placení stravného

Cena za jednotlivé druhy stravy a kategorie je stanovena dle aktuálních kalkulací.

 

Strávníci ve věku do 6 let:

přesnídávka 9,- Kč

oběd 23,- Kč

svačina 8,- Kč

nápoje 3,- Kč

 

Strávníci ve věku 7 let:

přesnídávka 11,- Kč

oběd 27,- Kč

svačina 9,- Kč

nápoje 3,- Kč

 

Stravné pro žáky ZŠ:

žáci 7-10 let oběd 27,- Kč

žáci 11-14 let oběd 29,- Kč

žáci 15 let a více oběd 34,- Kč

 

 

Placení stravného v MŠ, ZŠ a pro cizí strávníky:

 • Stravné v MŠ se platí inkasním způsobem z účtu vždy v daném měsíci a to nejpozději do 15. dne v měsíci. Číslo účtu MŠ je 180 776 980/0300. Ve výjimečných případech (po dohodě s vedoucí ŠJ), kdy není možno z vážných důvodů odečíst stravné z účtu, jsou rodiče dětí povinni zaplatit v hotovosti nejpozději 1. pracovní den v měsíci v době od 6:30-9:00 h v kanceláři vedoucí ŠJ.

 • Pokud stravné nebude uhrazeno ve vymezeném termínu, nebude žákům ZŠ a cizím strávníkům stravování umožněno

 • Dítě MŠ může být v případě opakovaného pozdního placení stravného či častého nedostatku peněz na účtu, ze kterého je stravné inkasováno, na základě rozhodnutí ředitelky MŠ z docházky vyloučeno.

 

Jídelní lístek:

Jídelní lístek s vyznačením sledovaných alergenů na každý týden je vždy včas vyvěšen na nástěnkách jednotlivých tříd MŠ, na webových stránkách MŠ a ZŠ a na nástěnce v chodbě při vstupu do ŠJ.

 

Dotazy a připomínky:

Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti můžete podat či řešit s vedoucí ŠJ, učitelkou MŠ nebo ředitelkou MŠ.

 

 

 1. Odhlašování a přihlašování obědů:

 

Odhlášení a přihlášení dětí i ostatních strávníků ze stravování se provádí vždy den předem, nejpozději však do 14:00 hodin:

 • osobně v době od 6:30 h – 14:00 h v kanceláři vedoucí ŠJ

 • telefonicky na čísle 519 342 383 – od 6:30 – 14:00 hodin

 • elektronicky přes stránky Mateřské školy Moravská Nová Ves http://www.slunicko-mnv.cz/ viz záložka INTERNETOVÉ OBJ.JÍDEL - jen do 14:00 hodin den předem /pracovní/.

 

 

 1. Nepřítomnost strávníka

 • První den nemoci dítěte si rodiče mohou odnést neodhlášený oběd domů ve svém čistě umytém jídlonosiči, který si mohou nechat naplnit u výdejního okénka ve ŠJ v době od 11:00– 11:30 hodin nebo přinést jídlonosič do 10 hodin do místnosti k tomu určené, kde bude oběd v jídlonosiči naplněn v 11 hodin. Pokud oběd není vyzvednut a je uvařen, je strávník povinen oběd zaplatit.

 • V případě, že se rodič dostaví pro oběd v době hlavního výdeje pro žáky ZŠ - bude mu oběd vydán na tácu a rodič si oběd do svého jídlonosiče přeloží sám.

 • Další dny nemoci dítěte jsou rodiče povinni své dítě ze stravování omluvit (školský zákon č. 561/2004 Sb., § 119, vyhláška o školním stravování č. 107/2005.)

 • Pokud rodiče své dítě v době nemoci u vedoucí ŠJ nebo přes internetové objednávky jídel neodhlásí, bude jim doúčtována plná, nikoliv dotovaná cena oběda.

 

 1. Likvidace zbytků

Odpadky neorganického původu (např. obaly ze zboží) jsou ukládány do speciálních nádob a následně do popelnic na svoz odpadků, popř. odvezeny na sběrný dvůr. Odpadky organického původu (např. použité potravinářské oleje) jsou ukládány do zvláštních k tomu určených nádob a odváženy firmou, se kterou má organizace uzavřenu smlouvu o odvozu odpadu. Dále je využíván drtič odpadu.

 

 

 1. Účinnost

Tento provozní řád Školní jídelny při MŠ v Moravské Nové Vsi je platný od 1. 9. 2020

 

 

 

V Moravské Nové Vsi, dne 1. 9. 2020

 

 

..………………………………………………  

Vladislava Časná, ředitelka MŠ           

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.